You are here

Home

Grondwet

 

Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-Ingenieurs: Grondwet

 

Oorspronklike Grondwet goedgekeur op 11 Februarie 1964.

Die Afrikaanse kopie is die amptelike weergawe.

Eerste wysiging van die Grondwet: 13 Maart 1979.
Tweede wysiging van die Grondwet: 15 Augustus 2000

Herdruk: 01 Julie 2003

SAILI, Posbus 912 719, SILVERTON, 0127


Inhoud
 
 
AFDELING
1:-
DIE INSTITUUT
    1.1 Naam van die Instituut
    1.2 Doelstellings
    1.3 Hoofkantoor
    1.4 Amptelike tale
    1.5 Etiek
       
 
AFDELING
2:- LIDMAATSKAP
    2.1 Lidmaatskapgrade
    2.2 Eregenote
    2.3 Genote
    2.4 Lede
    2.5 Graduate
    2.6 Gediplomeerdes
    2.7 Gesélle
    2.8 Studente
    2.9 Intree- en jaargeld
    2.10 Oorplasingsgeld
    2.11 Verkiesing van lede
    2.12 Bekragtiging van verkiesing van lede
    2.13 Administratiewe jaar en jaargelde
    2.14 Jaargelde vir gedeeltes van die jaar
    2.15 Lederegister
    2.16 Versuim om jaargelde te betaal
    2.17 Afgetrede lede en vermindering van jaargelde
    2.18 Lidmaatskapsertifikate
    2.19 Bedanking
    2.20 Dissiplinêre stappe en skrapping
    2.21 Verbeuring van regte
    2.22 Aanwysingsletters van lidmaatskapgrade Korporaatlede
    2.23 Aanwysingsletters van lidmaatskapgrade Nie-korporaatlede
       
  AFDELING 3:- DIE RAAD
    3.1 Bestuur
    3.2 Samestelling van die Raad
    3.3 Voorskrifte ivm samestelling van die Raad
    3.4 Verkiesing van Raadslede
    3.5 Gewone Raadsvergaderings
    3.6 Spesiale Raadsvergaderings
    3.7 Afwesigheid by Raadsvergaderings
    3.8 Sekretariële beampte, Tesourier en ander amptenare
    3.9 Fondse, bates, verantwoordelikhede, ens.
    3.10 Notules
    3.11 Publikasies
    3.12 Regulasies
    3.13 Jaarverslag en ge-ouditeerde state
    3.14 Ouditering van rekeninge
    3.15 Uitvoering van aktes
    3.16 Skadeloosstelling
       
  AFDELING 4:- ALGEMENE VERGADERINGS VAN DIE INSTITUUT
    4.1 Plek van Algemene Vergaderings
    4.2 Gewone Algemene Vergaderings
    4.3 Algemene Jaarvergadering
    4.4 Spesiale Algemene Vergadering
    4.5 Versuim om kennis te gee
    4.6 Voorsitter by Algemene Vergadering
    4.7 Stemming
    4.8 Verdaging van vergaderings
    4.9 Stemming deur die pos
       
  AFDELING 5:- PLAASLIKE TAKKE VAN DIE INSTITUUT
    5.1 Takke
    5.2 Stigting en ontbinding van Takke
    5.3 Amptenare van Takke
    5.4 Pligte en verantwoordelikhede van Takkomitees
    5.5 Ondersteuning van Takke deur die Raad
       
  AFDELING 6:- ALGEMEEN
    6.1 Wysigings van- en byvoegings tot die Grondwet
    6.2 Vertolking van die Grondwet en Regulasies
    6.3 Publisiteit
    6.4 Noodmagte van die Raad
       

           
  AFDELING 1:- DIE INSTITUUT ..inhoud
           
  Naam 1.1 Die naam van die Instituut is:  
      1.1.1 DIE SUID-AFRIKAANSE INSTITUUT VAN LANDBOU-INGENIEURS;  
      1.1.2 THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL ENGINEERS  
           
  Doelstellings 1.2 Die doelstellings van die Instituut is:  
      1.2.1 Die bevordering en ontwikkeling van die wetenskap en tegniek van landbou-ingenieurswese;  
      1.2.2 Die bevordering van die landbou-ingenieursberoep;  
      1.2.3 Die bevordering en aanmoediging van navorsing en opleiding in landbou-ingenieurswese;  
      1.2.4 Die verspreiding van kennis, inligting en idees in die vakgebied by wyse van byeenkomste en publikasies;  
      1.2.5 Die skepping van 'n onderlinge ontmoetingsgeleentheid vir landbou-ingenieurs asook verwante tegnoloë en tegnici in Suid-Afrika;  
      1.2.6 Die daarstelling van 'n liggaam wat met gesag oor landbou-ingenieursaangeleenthede in Suid-Afrika kan spreek en wat ook standaarde, norme en kodes kan neerlê of aanbevelings in die verband kan maak;  
      1.2.7 Die beskerming en bevordering van die belange van lede van die beroep en onderlinge hulpverlening aan mekaar op tegniese en ander gebiede.  
           
  Hoofkantoor 1.3 Die administratiewe kantoor van die Instituut is in Pretoria, Republiek van Suid-Afrika, of op sodanige plek waarop die Instituut van tyd tot tyd mag besluit.  
           
  Amptelike tale 1.4 Die amptelike tale van die Instituut is Afrikaans en Engels en die besigheid van die Instituut kan in enigeen van die twee tale gevoer word.  
           
  Etiek 1.5 Dit is bindend op alle lede van die Instituut om die waardigheid van die landbou-ingenieursberoep te handhaaf; om teenoor hulle werkgewers en kliënte, in watter hoedanighede hulle ookal werksaam mag wees, op 'n streng vertroulike en hoogs betroubare wyse op te tree en om hulle gedrag teenoor andere met wie hulle werk in verband staan en teenoor hulle kollegas, op so 'n wyse te handhaaf dat dit voldoen aan die hoogste morele en professionele standaarde.  
           
  AFDELING 2:- LIDMAATSKAP ..inhoud
           
  Lidmaatskapgrade 2.1 Die lidmaatskap van die Instituut bestaan uit Eregenote, Genote, *Lede, Graduate, Gediplomeerdes, Gesélle en Studente. Genote, Lede, Graduate, Gediplomeerdes en sekere Eregenote (kyk klousule 2.2.1) vorm die Korporaatlidmaatskap van die Instituut terwyl Gesélle en Studente die Nie-korporaatlidmaatskap van die Instituut vorm.  
           
  Eregenote 2.2 Eregenote moet persone wees aan wie die Instituut eer wil bewys uit hoofde van hulle besondere dienste aan- en bevordering van die Instituut en die landbou-ingenieursberoep of op grond van hulle voortreflike prestasies in verwante ingenieurs- of wetenskapvelde.  
      2.2.1 Indien sulke Eregenote voldoen aan die vereistes vir verkiesing as Genote, dan sal sulke Eregenote ook Korporaatlede wees.  
           
  Genote 2.3 Kandidate vir verkiesing as Genote moet ten minste 30 jaar oud wees en hulle moet verder:-  
      2.3.1 in besit wees van 'n graad in landou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse universiteit of 'n universiteit deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Professionele Ingenieur; en  
      2.3.2 ten tye van aansoek om lidmaatskap die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens vyf (5) jaar aktief as landbou-ingenieurs of as ingenieurs in nouverwante ingenieursvertakkings gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig;  
       
of
 
      2.3.3 in besit wees van 'n tegnologiese diploma of B.Tech-kwalifikasie in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse technikon of van 'n tegniese inrigting deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Ingenieurstegnoloog; en  
      2.3.4 ten tye van aansoek om lidmaatskap die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens ses (6) jaar aktief as tegnoloë in landbou-ingenieurswese of in nouverwante ingenieursvertakking gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig;  
       
of
 
      * Lede (met 'n hoofletter) verwys na 'n spesifieke lidmaatskapgraad van die Instituut in teenstelling met lid/lede (met 'n kleinletter) wat verwys na die algemene lidmaatskap van die Instituut  
           
      2.3.5 in besit wees van 'n tegniese diploma in landbou-ingenieurswese of in enige nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse technikon of 'n tegniese inrigting deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ESCA) as Ingenieurstegnikus; en  
      2.3.6 ten tye van aansoek om lidmaatskap die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens sewe (7) jaar aktief as ingenieurstegnici in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig.  
           
  Lede 2.4 Kandidate vir verkiesing as *Lede moet:-  
      2.4.1 in besit wees van 'n graad in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse universiteit of van 'n universiteit deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Professionele Ingenieur; en  
      2.4.2 ten tye van aansoek om lidmaatskap die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens drie (3) jaar aktief as landbou-ingenieurs of as ingenieurs in nouverwante ingenieursvertakking gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig  
       
of
 
      2.4.3 in besit wees van 'n tegnologiese diploma of B.Tech-kwalifikasie in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse technikon of van 'n tegniese inrigting deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Ingenieurstegnoloog; en  
      2.4.4 ten tye van aansoek om lidmaatskap die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens vier (4) jaar aktief as tegnoloë in landbou-ingenieurswese of as tegnoloë in nouverwante ingenieursvertakking gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig;  
       
of
 
      2.4.5 in besit wees van 'n diploma in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse technikon of 'n tegniese inrigting deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Ingenieurstegnikus; en  
           
      * Lid/Lede (met 'n hoofletter) verwys na 'n spesifieke lidmaatskapgraad van die Instituut, in teenstelling met lid/lede (met 'n klein letter) wat verwys na die algemene lidmaatskap van die Instituut.  
           
      2.4.6 ten tye van aansoek die Raad tevrede stel dat hulle vir 'n periode van minstens vyf (5) jaar aktief as ingenieurstegnici in landbou-ingenieurswese of nouverwante ingenieursvertakking gewerk het in posisies wat volgens die Raad hulle verkiesing regverdig.  
           
  Graduate 2.5 Kandidate vir verkiesing as Graduate moet:-  
      2.5.1 in besit wees van 'n graad in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse universiteit of 'n universiteit deur die Raad erken; of geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) as Kandidaat-ingenieur; en  
      2.5.2 ten tye van aansoek die Raad tevrede stel dat hulle toepaslike praktiese opleiding ondergaan en ondervinding opdoen in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking.  
           
  Gediplomeerdes 2.6 Kandidate vir verkiesing as Gediplomeerdes moet:-  
      2.6.1 in besit wees van 'n B.Tech-kwalifikasie of diploma in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking van 'n Suid-Afrikaanse technikon of tegniese inrigting deur die Raad erken of by die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) geregistreer wees as Kandidaat Ingenieurstegnoloog of as Kandidaat Ingenieurstegnikus; en  
      2.6.2 ten tye van aansoek die Raad tevrede stel dat hulle toepaslike praktiese opleiding ondergaan en ondervinding opdoen in landou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking.  
           
  Gesélle 2.7 Kandidate vir verkiesing as Gesélle moet ten tye van aansoek minstens 25 jaar oud wees maar nie vir verkiesing as Korporaatlid kwalifiseer nie en moet in noue assosiasie met persone in die landbou-ingenieurswese of verwante ingenieursvertakkings werk ter bevordering van die landbou-ingenieurswese.  
           
  Studente 2.8 Kandidate vir verkiesing as Studente moet in besit wees van 'n matrikulasie- of gelykwaardige kwalifikasie en gereelde opleiding ontvang in landbou-ingenieurswese of in 'n nouverwante ingenieursvertakking aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit, technikon of soortgelyke inrigting deur die Raad erken.  
           
  Intreegeld en Jaargeld 2.9 Met uitsondering van die bepalings in Klousules 2.9.1 en 2.9.2 is alle lede van die Instituut aanspreeklik vir intreegeld en jaargeld:  
      2.9.1 Eregenote betaal geen intreegeld en geen jaargeld nie;  
      2.9.2 Studentelede betaal slegs eenmalig intreegeld en geen jaargeld nie;  
      2.9.3 Intreegeld en jaargeld word in die Regulasies omskryf.  
           
  Oorplasingsgeld 2.10 Wanneer lede tot 'n hoër graad verkies word, betaal hulle geen addisionele intreegeld en jaargeld vir die jaar waarin hulle aldus verkies word nie.  
           
  Verkiesing van lede 2.11 Die verkiesingsprosedure van lede word in die Regulasies omskryf.  
           
  Bekragtiging 2.12 Alle kandidate moet behoorlik deur die Sekretaris van hulle van verkiesing verkiesing as lede van die Instituut in kennis gestel word, maar van lede hulle verkiesing word nie bekragtig nie alvorens die kandidate alle gelde aan die Instituut betaal het.  
      2.12.1 Indien sodanige betalings nie binne twee maande na die datum waarop die kennisgewing gepos is, gemaak word nie, kan die Raad die verkiesing nietig verklaar.  
           
  Administratiewe jaar en jaargelde 2.13 Die administratiewe jaar van die Instituut strek vanaf 1 Maart tot die laaste dag van Februarie van die daaropvolgende jaar en alle jaargelde is op 1 Maart verskuldig en betaalbaar.  
           
  Jaargeld vir gedeeltes van die jaar 2.14 Wanneer lede gedurende die jaar verkies word, betaal hulle pro-rata jaargelde slegs vir die oorblywende gedeelte van die administratiewe jaar met dien verstande dat wanneer hulle gedurende die laaste twee maande van die administratiewe jaar verkies word, hulle alleen vir die volle jaargelde van die volgende jaar aanspreeklik sal wees.  
           
  Lederegister 2.15 Die name van alle lede wat behoorlik verkies is en wat alle verskuldigde bedrae betaal het, word in die " Lederegister" ingeskryf volgens lidmaatskapgrade soos uiteengesit in Klousule 2.1.  
           
  Versuim om jaargelde te betaal 2.16 Enige lid wie se jaargeld nie binne nege maande vanaf die datum waarop dit verskuldig is, betaal word nie, is na verstryking van hierdie tydperk nie meer geregtig op enige van die voorregte van lidmaatskap nie.  
      2.16.1 Enige lid wie se jaargeld nie binne twaalf maande vanaf die datum waarop dit verskuldig is, betaal word nie, se naam kan, op besluit van die Raad, van die Lederegister verwyder word, maar bly aanspreeklik vir die verskuldigde bedrag aan die Instituut, met dien verstande dat sodanige persoon, wie se naam aldus verwyder is, by betaling van sodanige verskuldigde bedrag deur die Raad na goeddunke herstel mag word.  
           
  Afgetrede lede en vermindering van jaargelde 2.17 Enigeen van die lede wat opgehou het om hulle beroep te be-oefen en wat vir 'n tydperk van minstens vyf-en-twintig jaar 'n lid van die Instituut was, kan na goeddunke van die Raad, sodanige lidmaatskap behou met betaling van verminderde jaargeld soos in die Regulasies uiteengesit.  
      2.17.1 Die Raad kan die voorreg van voortgesette lidmaatskap by aftrede, soos in Klousule 2.17 bepaal, aan Stigterslede van die Instituut aanbied wat aftree voordat hulle vyf-en-twintig jaar lid vandie Instituut was.  
  Stigterslede   2.17.2 'n Stigterslid is 'n persoon wat 'n lid van die Instituut geword het binne twaalf maande na die stigting van die Instituut in Februarie 1964.  
  Nagraadse studente   2.17.3 Enige lid wat besig is met voltydse nagraadse studie in landbou-ingenieurswese of enige verwante ingenieursvertakking betaal slegs 25% van die jaargeld betaalbaar deur Genote.  
           
  Lidmaatskap-sertifikaat 2.18 'n Sertifikaat, wat die volle name, toepaslike lidmaatskapgraad en datum van toetrede aandui en wat deur die President en Sekretaris onderteken is, word aan elke lid uitgereik.  
      2.18.1 Sodanige sertifikaat bly die eiendom van die Instituut en moet, indien die houer daarvan ophou om lid te wees, op versoek van die Raad, teruggestuur word.  
           
  Bedanking 2.19 Enige lid kan lidmaatskap van die Instituut bedank deur skriftelike kennisgewing aan die Sekretaris met volle betaling van verskuldigde gelde. Intreegelde en jaargelde is nie terugbetaalbaar by bedanking nie  
      2.19.1 Enige persoon wat aldus bedank, kan weer na goeddunke van die Raad en by betaling van sodanige gelde as wat die Raad mag vasstel, weer tot lidmaatskap hertoegelaat word.  
           
  Dissiplinêre stappe en skrapping 2.20 Die Raad het die gesag om dissiplinêre stappe teen enige lid te neem.  
      2.20.1 Die Raad kan enige lid skrap of sy bedanking eis indien sy verdere lidmaatskap, volgens die Raad se mening, teenstrydig met die belange van die Instituut is, met dien verstande dat die vraagstuk voorgelê is aan 'n vergadering van die Raad waarvan behoorlik kennis gegee is en minstens twee-derdes van die teenwoordige lede tot skrapping of 'n eis vir bedanking toegestem het en verder met dien verstande dat die besluit van die Raad aan alle Raadslede voorgelê is om deur die pos daaroor te stem en dat dan minstens twee-derdes van die Raadslede wat stem sodanige besluit bekragtig.  
      2.20.2 'n Lid wie se skrapping oorweeg word, moet deur die Sekretaris verwittig word van die datum van die vergadering van die Raad waarby die lid se geval oorweeg sal word. Sodanige kennisgewing moet minstens dertig dae voor die vergadering gegee word en die lid moet verwittig word van die volledige klagte. Indien die lid dit verlang mag daar skriftelike verdediging (persoonlik of deur 'n verteenwoordiger) aan die Raad voorgelê word om as deel van die skrappingsprosedure oorweeg te word.  
      2.20.3 Die naam van enige persoon wat geskrap is of wie se bedanking geëis is, moet van die Lederegister verwyder word en lede van die Instituut moet op toepaslike wyse daarvan verwittig word.  
           
  Verbeuring van regte 2.21 Staking van lidmaatskap van die Instituut om enige rede bring verbeuring van alle regte, titel en belang in die fondse, eiendom en bates van die Instituut mee.  
           
  Aanwysingsletters van lidmaatskap-grade: Korporaat- lede 2.22 Korporaatlede van die Instituut is geregtig om die volgende aanwysingsletters, wat die graad van hulle lidmaatskap van die Instituut aantoon, te gebruik:  
       
      2.22.1 Eregenoot: Ere-GSAILI  
        Honorary Fellow: Hon FSAIAE  
      2.22.2 Genoot: GSAILI  
        Fellow: FSAIAE  
      2.22.3 Lid: LSAILI  
        Member: MSAIAE  
      2.22.4 Graduaat: Graduaat SAILI  
        Graduate: Graduate SAIAE  
      2.22.5 Gediplomeerde: Gediplomeerde SAILI  
        Diplomate: Diplomate SAIAE  
      2.22.6 Korporaatlede mag nie enige ander aanwysingsletters of beskrywing gebruik om hulle lidmaatskap van die Instituut aan te toon nie.  
           
  Aanwysingsletters van lidmaatskap- grade: Nie-korporaatlede 2.23 Nie-korporaatlede van die Instituut is geregtig om die volgende aanwysingsletters, wat die graad van hulle lidmaatskap van die Instituut aantoon, te gebruik:  
      2.23.1 Gesél: Gesél SAILI  
        Companion: Companion SAIAE  
      2.23.2 Student: Student SAILI  
        Student: Student SAIAE  
      2.23.3 Nie-korporaatlede mag nie enige ander aanwysingsletters of beskrywing gebruik om hulle lidmaatskap van die Instituut aan te toon nie.  
           
  AFDELING 3:- DIE RAAD ..inhoud
           
  Bestuur 3.1 Onderhewig aan die Grondwet en ooreenkomstig die Regulasies, berus die bestuur van die Instituut se sake by die Raad, waarvan die lede diens sal doen totdat hulle opvolgers diens aanvaar (kyk die Regulasies).  
           
  Samestelling van die Raad 3.2 Die Raad bestaan uit die volgende:  
      3.2.1 Die President wat 'n Korporaatlid van die Instituut moet wees;  
      3.2.2 Die Vise-President wat 'n Korporaatlid van die Instituut moet wees;  
      3.2.3 Die mees onlangse President;  
      3.2.4 Die Voorsitter van elke plaaslike Tak van die Instituut wat 'n lid van die Instituut moet wees;  
      3.2.5 Gewone verkose lede van die Instituut om die totale aantal raadslede tot nege (9) te bring, met uitsondering van moontlike gekoöpteerde Raadslede volgens Klousules 3.3.2 en 3.3.5.  
           
  Voorskrifte ivm die samestelling van die Raad 3.3 Die samestelling van die Raad moet verder aan die volgende voorskrifte voldoen:  
      3.3.1 Ten minste twee-derdes (?) van die Raadslede moet Korporaatlede wees;  
      3.3.2 Indien die voorskrif in Klousule 3.3.1 nie nagekom kan word nie, moet die Raad addisionele Korporaatlede as Raadslede koöpteer om te verseker dat die voorskrif wel nagekom word;  
      3.3.3 Die President of die Vise-President moet binne 150km vanaf die Instituut se hoofkantoor woonagtig wees;  
      3.3.4 Ten minste vier (4) Raadslede moet binne 150km vanaf die Instituut se hoofkantoor woonagtig wees;  
      3.3.5 Indien die voorskrif in Klousule 3.3.4 nie nagekom kan word nie, moet die Raad addisionele lede as raadslede koöpteer om te verseker dat die voorskrif wel nagekom word;  
      3.3.6 Ten minste een (1) maar nie meer as twee (2) Raadslede moet Lede van die Instituut wees.  
           
  Verkiesing van raadslede 3.4 Die verkiesing van raadslede vind elke ewejaar soos volg plaas:  
      3.4.1 Gedurende Augustus van elke ewejaar verkies die lede van elke plaaslike Tak van die Instituut hul Takvoorsitter wat aldus as raadslid van die Instituut verkies word;  
      3.4.2 Die Sekretaris van elke plaaslike Tak van die Instituut moet voor die einde van Augustus die naam en adres van die verkose Takvoorsitter aan die Instituut se Sekretaris verstrek.  
      3.4.3 Gedurende die eerste week van September van elke ewejaar stel die Sekretaris 'n kennisgewing op waarin alle lede van die Instituut gevra word vir nominasies vir President uit die geledere van die dienende Raadslede asook vir nominasies vir die benodigde aantal gewone Raadslede uit die geledere van die dienende Raadslede en uit die geledere van die breë lidmaatskap van die Instituut;  
      3.4.4 Die kennisgewing in Klousule 3.4.3 bedoel, moet vergesél word deur 'n verkorte professionele lewenskets van elke dienende raadslid asook 'n lys met die name en lidmaatskapgrade van alle verkose Takvoorsitters. Verder moet alle lede se aandag gevestig word op die voorskrifte vervat in Klousules 3.2.5, 3.3.1, 3.3.4 en 3.3.6 ten opsigte van die samestelling van die Raad.  
      3.4.5 Elke nominasie vir President en vir gewone Raadslid moet skriftelik gedoen word, moet behoorlik deur 'n lid van die Instituut gesekondeer word en deur die betrokke kandidaat onderteken word om aan te dui dat die genomineerde die nominasie aanvaar. Alle voltooide nominasies moet die Instituut se Sekretaris bereik teen die einde van die tweede week van Oktober;  
      3.4.6 Voor die einde van Oktober moet die Sekretaris 'n enkele stembrief opstel wat afsonderlike stemgeleentheid bied vir verkiesing van die President asook vir die verkiesing van die gewone Raadslede. Die stembrief moet aan alle lede van die Instituut gestuur word en die stemming moet geheim wees. Die name van alle lede wat as President genomineer is, moet ook verskyn in die lys van alle lede wat as gewone Raadslede genomineer is. Die Sekretaris moet ook op die stembrief aandui dat slegs een stem vir die President uitgebring mag word en nie meer stemme vir die gewone Raadslede nie as die aantal gewone Raadslede wat verkies moet word. Die lidmaatskapgraad van elke kandidaat asook hulle afstande vanaf die Instituut se hoofkantoor moet ook op die stembrief aangedui word;  
      3.4.7 Indien daar slegs een nominasie vir President ontvang word, moet dié kandidaat behoorlik verkose verklaar word en die Presidentsverkiesing sal daarmee afgehandel wees;  
      3.4.8 Indien daar net soveel nominasies vir gewone Raadslede ontvang word as die aantal gewone Raadslede wat verkies moet word, dan moet dié kandidate as behoorlik verkose verklaar word en is hulle verkiesing daarmee afgehandel;  
      3.4.9 Indien daar minder nominasies vir gewone Raadslede ontvang word as die aantal gewone Raadslede wat verkies moet word, dan moet dié kandidate as behoorlik verkose verklaar word en moet die Raad die vakatures vul deur koöptering van lede van die Instituut;  
      3.4.10 Voltooide stembriewe moet die Sekretaris van die Instituut bereik voor die einde van November. Die stemme moet deur die Sekretaris, bygstaan deur twee Raadslede, getel word. Die Sekretaris moet alle lede van die Instituut per kennisgewing deur die pos of deur die Nuusbrief inlig oor die samestelling van die nuwe Raad wat op 1 Maart van die volgende jaar sitting neem;  
      3.4.11 Die nuwe Raad aldus saamgestel, kies op sy eerste Raadsvergadering 'n Vise-President uit hul geledere met inagneming van die voorskrifte in Klousules 3.2.2,3.3.3 en 3.4.12;  
      3.4.12 Geen Raadslid mag die amp as President of Vise-President vir 'n aaneenlopende tydperk van langer as twee jaar beklee nie;  
      3.4.13 Indien daar 'n vakature vir 'n Raadslid gedurende die ampstermyn van die raad ontstaan, het die raad die gesag om met inagneming van Klousules 3.3.1, 3.3.4 en 3.3.6, 'n lid van die Instituut te koöpteer om die vakature vir die res van die ampstermyn te vul.  
           
  Gewone Raads-vergaderings 3.5 Die Raad sal minstens vier gewone Raadsvergaderings per jaar hou.  
           
  Spsiale Raads-vergaderings 3.6 Spesiale Raadsvergadeings kan deur die President of op versoek van minstens drie raadslede belê word.  
           
  Afwesigheid by Raadsvergaderings 3.7 Enige raadslid wat binne 100km vanaf die raad se vergaderplek woonagtig is en wat sonder verskoning by twee agtereenvolgende gewone raadsvergaderings afwesig is, se lidmaatskap van die Raad verval.  
           
  Sekretariële beampte, Tesourier en ander Amptenare 3.8 Die Raad het die gesag om 'n Sekretariële beampte, 'n Tesourier en/of ander amptenare aan te stel en te besoldig.  
      3.8.1 Hierdie amptenare bly in diens solank dit die Raad behaag en moet sodanige pligte uitvoer as wat die Raad in hulle diensvoorwaardes en taakbeskrywings uiteensit.  
      3.8.2 Die Raad het ook die gesag om Ere-amptenare aan te stel.  
           
  Fondse, Bates, Verantwoordelik-hede, ens 3.9 Alle fondse, bates vaste-, roerende eiendom asook die administrasie en/of beskiking daaroor berus by die raad in trust vir die Instituut.  
      3.9.1 Betroubare state van alle gelde wat ontvang en bestee word asook van alle bates en laste van die Instituut moet gehou word;  
      3.9.2 Ingeval enige geregtelike stappe ten behoewe van die Instituut nodig geag word, tree die Raad namens die Instituut op;  
      3.9.3 Alle ontrekkings van fondse uit lopende-, spaarrekenings of beleggings moet deur die Sekretaris of Tesourier en deur enigeen van drie Raadslede, wat daartoe gemagtig word, onderteken word.  
           
  Notules 3.10 Die Raad moet sorg dat daar behoorlike notules gehou word van alle vergaderings van die Instituut, die Raad en komitees.  
           
  Publikasies 3.11 Die Raad moet reëlings tref vir die redigering en publikasie van notules, nuusbriewe, transaksies en handelinge van die Instituut en besluit oor die materiaal wat daarin vervat moet word.  
      3.11.1 Alle lede van die Instituut is daarop geregtig om een eksemplaar van sodanige publikasies te ontvang met dien verstande dat hulle ledegelde vol opbetaal is;  
      3.11.2 Die Raad kan van tyd tot tyd soos vir lede nodig geag, reël vir die uitgawe van enige ander publikasie en koste daarvoor hef.  
           
  Regulasies 3.12 Die Raad kan besluite neem oor die formulering van Regulasies in ooreenstemming met die Grondwet vir die bestuur van die Instituut se sake en kan enige sodanige Regulasie wysig, daartoe byvoeg of dit herroep met dien verstande dat daar behoorlik en tydig kennis gegee word van 'n vergadering vir alle Raadslede waarby die wysiging, toevoeging of herroeping van die Regulasies oorweeg moet word en waarby ten minste twee-derdes van die raadslede die veranderings goedkeur.  
      3.12.1 Die lede van die Instituut moet behoorlik van sodanige veranderings van die Regulasies verwittig word op 'n wyse soos deur die Raad vasgestel.  
           
  Jaarverslag en Ge-ouditeerde State 3.13 Die Raad moet aan elke Algemene Jaarvergadering 'n verslag oor die Instituut se sake en ge-ouditeerde state van rekeninge vir die vorige administratiewe jaar voorlê.  
           
  Ouditering van Rekeninge 3.14 By die laaste Raadsvergadering van die jaar, moet die Raad 'n ouditeur aanstel wat 'n geoktrooieerde rekenmeester moet wees, om dienste vir die volgende adminstratiewe jaar te lewer.  
           
  Uitvoering van aktes 3.15 Alle aktes, dokumente en geskrifte wat uitvoering namens die Instituut benodig, moet deur die President en die Sekretaris geteken word, of in afwesigheid van enigeen van die twee of beide, deur 'n lid of lede van die Raad, wat die geval ookal mag wees, wat daartoe gemagtig is deur 'n besluit van die Raad om namens die Instituut te teken.  
           
  Skadeloosstelling 3.16 Elke lid van die Raad is aanspreeklik slegs ten opsigte van sy eie dade, en is nie verantwoordelik vir enige dade gedoen of gemagtig waartoe hulle nie uitdruklik toegestem het nie, en geen lid van die Raad stel hulleself bloot aan enige persoonlike verantwoordelikheid ten opsigte van enige verlies of skade gely deur enige daad, saak of ding deur hulle gedoen, ter goedertrou gemagtig of toegelaat tot die voordeel van die Instituut nie, al is hulle wetlike magte daardeur oorskry.  
           
  AFDELING 4:- ALGEMENE VERGADERINGS VAN DIE INSTITUUT ..inhoud
           
  Plek van Algemene Vergaderings 4.1 Die Algemene Vergaderings van die Instituut word op sodanige plek in die Republiek van Suid-Afrika gehou as wat die Raad van tyd tot tyd vasstel.  
           
  Gewone Algemene Vergaderings 4.2 Daar moet normaalweg vier gewone Algemene Vergaderings van die Instituut per jaar gehou word maar een of meer van hierdie vergaderings kan, na goeddunke van die Raad, deur 'n simposium vervang word.  
      4.2.1 Geen beleidsake word by sodanige vergaderings oorweeg nie.  
           
  Algemene Jaarvergadering 4.3 Die Algemene Jaarvergadering word nie later nie as die einde van Mei in elke jaar gehou.  
      4.3.1 Enige saak vir insluiting in die agenda daarvan moet aan die Sekretaris vir oorweging deur die Raad gestuur word, nie later nie as sestig (60) dae voor die datum van sodanige vergadering.  
           
  Spesiale Algemene Vergadering 4.4 'n Spesiale Algemene Vergadering kan te eniger tyd deur die Raad belê word.  
      4.4.1 Die Raad moet 'n Spesiale Algemene Vergadering belê binne sestig (60) dae na ontvangs van 'n skriftelike aansoek geteken deur twaalf (12) Korporaatlede, met dien verstande dat die besigheid waarvoor die vergadering belê moet word, duidelik in die aansoek uiteengesit moet word.  
      4.4.2 Slegs die besigheid wat in die kennisgewing van sodanige vergadering vermeld is, word by die vergadering behandel.  
           
  Versuim om kennis te gee 4.5 Versuim per ongeluk om kennis van enige vergadering aan enige Korporaatlid te gee, maak nie enige besluit, wat by sodanige vergadering geneem is, ongeldig nie.  
           
  Voorsitter by Algemene Vergaderings 4.6 Die President neem die stoel in by alle Algemene Vergaderings van die Instituut.  
      4.6.1 In afwesigheid van die President is dit die plig van die Vise-President om voor te sit.  
      4.6.2 In afwesigheid van beide die President en Vise-President, verkies die vergadering enige lid van die Raad as Voorsitter of in afwesigheid van so 'n Raadslid, enige teenwoordige Korporaatlid.  
           
  Stemming 4.7 Slegs 'n Korporaatlid waarvan die naam in die lederegister verskyn en waarvan die ledegeld nie meer as nege (9) maande agterstallig is nie, is geregtig om by enige Algemene Vergadering of Spesiale Vergadering of per stembrief te stem.  
      4.7.1 Onderhewig aan Klousule 6.1.1 van die Grondwet, beslis meerderheid van stemme enige besigheid voor 'n vergadering.  
      4.7.2 Die Voorsitter van die vergadering het, behalwe 'n eie stem, ook 'n beslissende stem.  
           
  Verdaging van vergadering 4.8 Die Voorsitter van 'n vergadering kan, met die toestemming van die meerderheid van die Korporaatlede teenwoordig, die verrigtinge van tyd tot tyd en plek tot plek verdaag.  
           
  Stemming deur die Pos 4.9 Lede is geregtig om per pos te stem waar stemming op sodanige wyse in die Grondwet of in die Regulasies voorgeskryf is, of waar die Raad besluit dat 'n posstemming wenslik is. Die Sekretaris moet binne dertig (30) dae na enige Algemene Vergadering of Raadsvergadering waarby besluit is om 'n posstemming te hou, aan elke stemgeregtigde lid, 'n gedrukte stembrief en koevert met die Sekretaris se adres en die woord "Stembrief" daarop aangebring, stuur.  
      4.9.1 Die stembrief moet die besluit waaroor lede moet stem duidelik aantoon asook die datum van die vergadering waarby besluit is om 'n posstemming daaroor te hou.  
      4.9.2 Die stembrief moet in die lid se eie handskrif voltooi word en direk aan die Sekretaris gestuur word onder dekking van die genoemde koevert en moet die Sekretaris bereik nie later nie as sestig (60) dae na die datum van die voorgenoemde vergadering, behalwe in gevalle waar op 'n spesiale sluitingsdatum deur die Raad of die vergadering besluit is.  
           
  AFDELING 5:- PLAASLIKE TAKKE VAN DIE INSTITUUT ..inhoud
           
  Takke 5.1 Die Instituut sal bestaan uit soveel takke as wat die Raad mag goeddink met Takhoofkantore op plekke wat die Raad goedkeur.  
           
  Stigting en Ontbinding van Takke 5.2 Die Raad kan, na goeddunke, of op ontvangs van 'n versoek tot dien effekte van lede van die Instituut, nuwe plaaslike Takke stig en het ook, na raadpleging met die Komitee van 'n Tak, gesag om 'n Tak te eniger tyd nadat dit gestig is te ontbind, indien sodanige stap in belang van die Instituut geag word.  
           
  Amptenare van Takke 5.3 Elke plaaslike Tak verkies jaarliks 'n Takkomitee, bestaande uit minstens 'n Voorsitter en 'n Sekretaris en bestuur die Plaaslike Taksake ooreenkomstig die Grondwet en Regulasies.  
           
  Voorsitter van die Plaaslike Tak   5.3.1 Die Voorsitter van die Plaaslike Tak moet verkieslik 'n Korporaatlid van die Instituut wees, maar die Raad het die gesag om goedkeuring te verleen dat 'n Nie- korporaatlid van die Instituut Voorsitter mag wees. Die Voorsitter is geregtig op die voorreg soos uiteengesit in Klousule 3.2.4 van die Grondwet.  
           
  Pligte en Verant-woordelikhede van Takkomitees 5.4 Die Takkomitee is plaaslik verantwoordelik vir die bevordering van die oogmerke van die Instituut, soos uiteengesit in die Grondwet, en moet daarvoor ywer.  
           
  Takbyeenkomste   5.4.1 Takkomitees moet dien as skakel tussen die Takke en die Hoofkantoor van die Instituut, en is verantwoordelik vir die reëling van gereelde byeenkomste van lede van die Instituut, waar referate gelewer word en bespreking oor landbou- ingenieursaangeleenthede kan plaasvind.  
           
  Notules van Byeenkomste van die Tak   5.4.2 Alle verrigtinge van die Takkomitee en Takbyeenkomste moet behoorlik genotuleer word en die Takkomitee is verantwoordelik vir die gereelde versending van afskrifte van alle notules, nuusitems en referate aan die Sekretaris van die Instituut en die Raad kan dan na goeddunke beluit om van hierdie items in die Handelinge of ander publikasies van die Instituut te publiseer.  
           
      5.4.3 Die Takkomitee moet jaarliks 'n verslag rakende die doen en late van die Tak aan die Raad voorlê, vir insluiting in die Jaarverslag van die Instituut.  
           
  Ondersteuning van Takke deur die Raad 5.5 Ten einde Takke te help om die doelstellings van die Instituut, soos in die Grondwet (Klousule 1.2) uiteengesit, te bevorder, mag die Raad sodanige fondse en/of hulp toeken as wat van tyd tot tyd nodig gevind mag word om voorsiening te maak vir die bevredigende funksionering van die sake van die Takke.  
           
  AFDELING 6:- ALGEMEEN ..inhoud
           
  Wysiging van - en byvoegings tot die Grondwet 6.1 Voorstelle om die Grondwet te wysig, daar toe by te voeg of dit te herroep kan deur die Raad gemaak word of skriftelik deur minstens twaalf (12) Korporaatlede ingedien word en oorweeg word op 'n Spesiale Algemene Vergadering wat belê word vir die spesifieke doel ooreenkomstig Klousules 4.4, 4.4.1 en 4.4.2 van die Grondwet.  
      6.1.1 Indien sodanige voorstelle, in die oorspronklike of gewysigde vorm, goedgekeur word deur minstens twee-derdes van die Korporaatlede wat teenwoordig is en stem, moet dit daarna duidelik uiteengesit word op 'n stembrief wat spesiaal vir die doel opgestel is, en binne dertig (30) dae vanaf sodanige Spesiale Vergadering per pos aan alle Korporaatlede gestuur word. Hierdie stembrief moet binne dertig (30) dae vanaf die voorgeskrewe datum op die stembrief aan die Sekretaris teruggestuur word.  
      6.1.2 Indien minstens twee-derdes van die stemme wat per pos ontvang is die voorstel goedkeur, word die wysiging op die volgende Algemene Vergadering aangekondig en is vanaf die datum van hierdie vergadering van krag.  
           
  Vertolking van die Grondwet en Regulasies 6.2 In geval van enige twyfel insake die betekenis of strekking van enige gedeelte van die Grondwet en Regulasies, is die vertolking deur die Raad gegee finaal en bindend.  
           
  Publisiteit 6.3 Die Raad word daartoe gemagtig om op 'n gereëlde basis of van tyd tot tyd enige publikasie soos bv handelinge, transaksies, nuusbriewe, artikels, persverklarings, standaarde en/of norme uit te gee asook ander mediadekking soos bv radio, televisie en internet (rekenaarnetwerke) aan te wend ten einde die doelstellings van die Instituut, soos in die Grondwet (Klousule 1.2) uiteengesit, te bevorder.  
           
  Noodmagte van die Raad 6.4 Indien enige noodgeval ontstaan wat dit noodsaaklik maak vir die Raad om in belang van die Instituut stappe te neem wat nie deur die Grondwet en Regulasies gedek is nie, het die Raad gesag om sodanige stappe as wat nodig geag word te neem en moet die Raad so spoedig moontlik verslag oor die aard van sodanige optrede aan die lede doen.  
 
    *
 

 

Wat Is Nuut