You are here

Home

Saili Aksies

 

Instituut : SAILI AKSIES
 

SAILI STRATEGIESE PADKAART


SAILI Raad se funksionering is om die behoeftes van sy lede te bevredig. Die Raad se uitgangspunt is dat hierdie behoeftes sy primêre funksionering is en het die behoeftes in die vorm van mikpunte geïdentifiseer.

SAILI Raad se fokus vir 2007 is op aksies wat die bereiking van die mikpunte ondersteun. Hierdie padkaart bestaande uit mikpunte en aksies word as lewendig en veranderlik beskou en sal dienooreenkomstig met veranderende omstandighede aangepas word.

Dit is met groot dankbaarheid dat die SAILI Raad die volgende mikpunte vir 2007 aan sy lede voorhou:

SAILI mikpunte vir 2007:

1. Handelsmerk vestiging aan landbougerigte publiek t.o.v:
- Breë beroep
- Individuele kundigheidsvelde binne beroep

2. Dien as spreekbuis en onderhandelaar vir Landbou-Ingenieurs kollektief.


3. Dien as koördineerder vir voortgesette opleiding aan die beroep.


4. Dien as stimulant en fasiliteerder vir studentewerwing en daarstel van finansiële ondersteuningsmeganismes.


5. Vernuwing intern tussen lede en die Instituut self.


SAILI Aksies om mikpunte te bereik
 
  1. Handelsmerk vestiging aan landbougerigte publiek t.o.v:  
 
-
Breë beroep  
 
-
Individuele kundigheidsvelde binne beroep  
   
·
Voer 'n integrale kommunikasiestrategie uit met betrekking tot:  
     
·
Publikasie van populêr wetenskaplike artikels in relevante media.  
     
·
Aanwending van multi-media (radio, gedrukte publikasies, elektroniese media soos internet) om die beroep binne die breë landbougemeenskap te posisioneer.  
     
·
Aanwending van multi-media om individuele kundigheidsvelde onder die aandag van relevante rolspelers (landbou/besluitnemers/politici) te vestig.  
 
  2. Dien as spreekbuis en onderhandelaar vir Landbou-Ingenieurs kollektief.  
 
·
Benoem lede tot Professionele Advieskomitee (PAK) van ECSA (Engineering Council of SA).  
 
·
Verteenwoordig beroep op relevante besluitnemingstrukture soos ECSA, SETAG (Scientific, Engineering, Technological Societies and Allied Profession Group of SA), ens.  
 
·
Instandhouding van kommunikasie/interaksie met relevante groepe soos CIGR (Commission International Genie Rural - International Agricultural Engineering Association), SANCID (SA National Committee on Irrigation and Drainage) ens.  
 
  3. Dien as koördineerder vir voortgesette opleiding aan die beroep  
 
·
Inisieer en fasiliteer relevante simposia/leergeleenthede/kortkursusse:  
   
*
Bv spesiale geleentheid met 150ste Raadsvergadering.  
   
*
Bv 2007 Simposium in vorm van geregistreerde leergeleentheid  
   
*
Akkreditering van kortkursusse/leergeleenthede vir professionele punte.  
 
·
Inisieer en koördineer publikasiegeleenthede en -metodieke (tegniese inligting).  
 
·
Inisieer en koördineer moontlike Afrika samewerking vir publikasiegeleenthede.  
 
·
Daarstel van inligting aan graduate vir ondersteuning tot en met professionele registrasie.  
 
  4. Dien as stimulant en fasiliteerder vir studentewerwing en daarstel van finansiële ondersteuningsmeganismes.  
 
·
Identifiseer en skakel met rolspelers wat moontlike waarde dmv. beurse of werksgeleenthede kan toevoeg.  
 
·
Skakeling met tersiêre opleidingsinstansies oor studente-aangeleenthede, werwing en opleiding.  
 
  5. Vernuwing intern tussen lede en die Instituut self.  
 
·
Kommunikering en bespreking van SAILI Padkaart met lede.  
 
·
Daarstelling van kommunikasie en metingstegnieke met lede om vordering en bereiking van mikpunte te meet.  
 
·
Daarstelling van kommunikasieforum/kameradrie tussen lede en oud-lede (deur oa webwerf).  
 
·
Daarstelling en instandhouding van databasis met lyste van kundiges (wie, wat, waar).  
 
·
Fasilitering en ondersteuning van lokale takvergaderings.  
 
·
Kommunikasie met en opdatering van lede tov. ledesake.  
 
·
Erkenning aan lede/ studente/ ander persone/ instansies vir bydrae tot die beroep/ ekonomie deur bv spesiale geleenthede of toekennings (bv saam met die 150ste raadsvergadering).  
 
 
       

 

Wat Is Nuut