You are here

Home

Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-Ingenieurs: Regulasies

Oorspronklike Regulasies goedgekeur op 11 Februarie 1964.

Die Afrikaanse kopie is die amptelike weergawe.

Eerste wysiging van die Regulasies: 13 Maart 1979.
Tweede wysiging van die Regulasies: 15 Augustus 2000
Derde wysiging van die Regulasies: 01 Julie 2003

SAILI, Posbus 912 719, SILVERTON, 0127

 

 Inhoud

 1. Verkiesing van Ere-genote
 2. Verkiesing van Genote, Lede, Graduate, Gediplomeerdes, Gesélle en Studentelede
 3. Grondwet en Regulasies
 4. Lederegister
 5. Kennisgewing van vergaderings
 6. Kworum by Algemene Vergaderings
 7. Kennisgewing van Raadsvergaderings
 8. Kworum by Raadsvergaderings
 9. Stemming by vergaderings
 10. Voorsitter by Raadsvergaderings
 11. Oorname deur nuwe Raad
 12. Aanstelling van Komitees
 13. Verhandelings
 14. Professionele gedrag
 15. Medaljes
 16. Intree- en jaargelde

Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-Ingenieurs: Regulasies

 

Oorspronklike Regulasies goedgekeur op 11 Februarie 1964.

Die Afrikaanse kopie is die amptelike weergawe.

Eerste wysiging van die Regulasies: 13 Maart 1979.
Tweede wysiging van die Regulasies: 15 Augustus 2000
Derde wysiging van die Regulasies: 01 Julie 2003

SAILI, Posbus 912 719, SILVERTON, 0127


Inhoud
 
 
1.
Verkiesing van Ere-genote
 
2.
Verkiesing van Genote, Lede, Graduate, Gediplomeerdes, Gesélle en Studentelede
 
3.
Grondwet en Regulasies
 
4.
Lederegister
 
5.
Kennisgewing van vergaderings
 
6.
Kworum by Algemene Vergaderings
 
7.
Kennisgewing van Raadsvergaderings
 
8.
Kworum by Raadsvergaderings
 
9.
Stemming by vergaderings
 
10.
Voorsitter by Raadsvergaderings
 
11.
Oorname deur nuwe Raad
 
12.
Aanstelling van Komitees
 
13.
Verhandelings
 
14.
Professionele gedrag
 
15.
Medaljes
 
16.
Intree- en jaargelde

       
 
1.
Verkiesing van Ere-genote ..inhoud
 
Ere-genote word voorgestel en gesekondeer deur lede van die Raad en word slegs per eenparige stemming van lede, teenwoordig by 'n Raadsvergadering, verkies nadat kennis by 'n vorige Raadsvergadering gegee is van die voorneme om sodanige Ere-genote te verkies.  
 
 
     
 
2. 
Verkiesing van Genote, Lede, Graduate, Gediplomeerdes, Gesélle, en Studente asook oorplasings. ..inhoud
 
Kandidate vir verkiesing tot die graad Genoot, Lid, Graduaat, Gediplomeerde, Gesél of Student, wat die geval ookal mag wees, moet aansoek doen op die aansoekvorm soos deur die Raad gemagtig. 'n Gewaarmerkte afskrif van die kandidaat se toepaslike kwalifikasiesertifikaat moet die aansoekvorm vergesél  
 
 
2.1
Alle vrae wat op sodanige aansoekvorm uiteengesit is, moet volledig deur die kandidaat beantwoord word en die kandidaat moet ook die onderneming wat in die aansoekvorm vervat is, onderteken.  
 
 
2.2
Nadat aan die voorgenoemde voorwaardes voldoen is, moet die aansoekvorm deur 'n voorsteller, wat 'n korporaatlid moet wees en twee ander korporaatlede geteken word waarmee hulle moet sertifiseer dat uit persoonlike kennis die kandidaat prima facie vir verkiesing as lid van die Instituut geskik is.  
 
 
2.3
Die aansoekvorm moet dan aan die Sekretaris gestuur word vir voorlegging aan die Raad by sy eersvolgende vergadering.  
 
 
2.4
By ontvangs van die aansoekvorm word ontvangs erken en word die aansoeker ingelig dat die aansoek by die eersvolgende Raadsvergadering oorweeg sal word. Die datum van sodanige Raadsvergadering moet verstrek word.  
 
 
2.5
Indien die Raad tevrede is dat die kandidaat beskik oor die toepaslike kwalifikasies en ervaring, soos neergelê in klousules 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.7 en 2.8 van die Grondwet van die Instituut en in alle opsigte as 'n geskikte persoon vir lidmaatskap beskou word, word die aansoek goedgekeur en die lidmaatskapgraad bekragtig.  
 
 
2.6
Die aansoeker word onmiddellik hierna aldus in kennis gestel en word voorsien van 'n rekening vir intreegeld en lidmaatskapgeld. Klousule 2.10 van die Instituut se Grondwet word in verband met opgradering aan lidmaatskap in ag geneem.  
 
 
2.7
Lidmaatskap van die Instituut word alleen geldig na betaling van allle verskuldige gelde deur die aansoeker. As bewys hiervan ontvang die nuwe lid 'n lidmaatskapsertifikaat.  
 
 
2.8
Die name van nuwe lede van die Instituut of van lede waarvan die lidmaatskap verander het, word in die Instituut se Nuusbrief of by 'n Algemene vergadering bekend gestel.  
 
 
2.9
Indien 'n beswaar teen die verkiesing van 'n kandidaat ingedien word, word dit deur die Raad op sy eersvolgende vergadering oorweeg en die Raad se beslissing oor die verkiesing van die kandidaat al dan nie, is finaal.  
 
 
2.10
'n Kandidaat vir verkiesing tot lidmaatskap van die Instituut, waarvan die aansoek afgekeur is, mag slegs na verloop van twaalf (12) maande weer aansoek om lidmaatskap doen.  
 
 
     
 
3.
Grondwet en Regulasies ..inhoud
 
'n Afskrif van die Grondwet en Regulasies moet aan alle nuwe lede van SAILI na bekragtiging van hulle verkiesing voorsien word.  
 
 
     
 
4.
Lederegister  
 
 
'n Lys van die name en adresse van alle lede van SAILI moet bygehou word en van tyd tot tyd, soos die Raad mag besluit, gesirkuleer word.  
 
 
     
 
5.
Kennisgewing van vergaderings  
 
 
Kennisgewings van vergaderings moet die sake wat behandel moet word, behoorlik aangee en die volgende minimum kennisgewingtydperke moet nagekom word:  
 
 
5.1
Gewone Algemene Vergaderings - 14 dae.  
 
 
5.2
Algemene Jaarvergadering - 21 dae.  
 
 
5.3
Spesiale Algemene Vergaderings - 21 dae.  
 
 
     
 
6.
Kworum by Algemene Vergaderings  
 
 
Die kworum by Gewone Algemene Vergaderings is ses (6) Korporaatlede en by Jaarvergaderings of by Spesiale Algemene Vergaderings twaalf (12) korporaatlede.  
 
 
     
 
7.
Kennisgewing van Raadsvergaderings  
 
 
Kennisgewings van Raadsvergaderings moet minstens 14 dae voor die datum van sodanige vergadering aan Raadslede afgestuur word.  
 
 
     
 
8.
Kworum by Raadsvergaderings  
 
 
Die kworum by alle Raadsvergaderings is helfte plus een (½ x Raadslede + 1).  
 
 
     
 
9.
Stemming by vergaderings  
 
 
Besluite by enige vergadering van SAILI word beslis deur 'n meerderheidstem van Korporaatlede wat teenwoordig is en wat stem, tensy anders neergelê of bepaal.  
 
 
     
 
10. 
Voorsitter by Raadsvergaderings ..inhoud
 
 
Die President, of in afwesigheid van die President, die Vise-President, neem die voorsitterstoel in by alle vergaderings van die Raad.  
 
 
10.1
In afwesigheid van die President en die Vise-President, word 'n ander lid van die Raad deur die teenwooordige Raadslede tot Voorsitter verkies.  
 
 
     
 
11.
Oorname deur nuwe Raad  
 
 
Die nuwe Raad sal oorneem tydens 'n Algemene Jaarvergadering.  
 
 
     
 
 
12. 
Aanstelling van Komitees  
 
 
Die Raad kan sodanige komitees, soos nodig geag word, aanstel en vir hierdie doel kan die Raad enige lid koöpteer. Sodanige komitees doen aan die Raad verslag.  
 
 
12.1
Die President is ex officio lid van alle komitees aldus deur die Raad aangestel.  
 
 
     
 
13.
Verhandelinge  
 
 
Die Raad kan reël vir die publikasie en benutting van aanvaarde verhandelings.  
 
 
13.1
Alle verhandelinge moet op 'n voorgeskrewe wyse soos deur die Raad bepaal, ingedien word;  
 
 
13.2
Indien die Raad 'n verhandeling nie binne ses maande na ontvangs aanvaar nie, het die skrywer die reg om dit terug te eis en elders te publiseer nadat die Sekretaris skriftelik van hierdie voorneme in kennis gestel is;  
 
 
13.3
Elke aanvaarde verhandeling word die eiendom van die Instituut en die Instituut het die alleenreg tot publikasie en kan dit op enige wyse en te enige tyd publiseer;  
 
 
13.4
Die publikasie van 'n verhandeling deur die Instituut maak die skrywer of skrywers daarop geregtig om twaalf afskrifte daarvan kosteloos te ontvang.  
 
 
     
 
14.
Professionele gedrag  
 
 
Lede moet die gedragskode van die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese volg. Dit word in besonder as onprofessioneel en teenstrydig met eerbare en waardige gedrag vir lede van die Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-ingenieurs beskou om:-  
 
 
14.1
vir hulle hoofde of werkgewers in professionele sake op te tree anders as op 'n getroue, regverdige en nbevooroordeelde wyse, of om vergoeding vir sodanige professionele dienste te ontvang van instansies anders as hulle hoofde of werkgewers behalwe met hulle kennis en toestemming;  
 
 
14.2
te poog om ander ingenieurs op onregverdige wyse te verdring;  
 
 
14.3
onregverdig met ander ingenieurs mee te ding op grond van vermindering van die vergoeding vir dienste, indien hulle bewus is van die vergoeding wat deur die ander ingenieurs verlang word;  
 
 
14.4
kwaadwillig direk of indirek die professionele aansien, vooruitsigte of besigheid van ander ingenieurs te benadeel of om te poog om te benadeel;  
 
 
14.5
op selfverheelikende wyse te adverteer of aansoek om werk te doen op 'n wyse wat afbreek doen aan die waardigheid van die beroep;  
 
 
14.6
op 'n wyse op te tree of hulle in te laat met enige praktyk wat oneer aan die landbou-ingeniersberoep mag bring.  
 
 
     
 
15.
Medaljes en toekennigs ..inhoud
 
 
 
15.1
Bronsmedaljes met sekere minimum vereistes op 'n jaarlikse basis aan die beste student in Landbou-ingenieurswese aan elke universiteit.  
 
 
15.2
Silwermedaljes vir ontvangers van die M.Sc graad in Landbou-ingenieurswese wat met lof toegeken word asook vir ontvangers vir alle Doktorsgrade.  
 
 
15.3
Silwermedaljes vir die beste publikasie van die jaar.  
 
 
15.4
Goue medaljes aan persone wat uitstaande diens rakende Landbou- ingenieurswese gelewer het.  
 
 
15.5
Toekennings vir ingenieursprojekte.  
 
 
15.6
'n Toepaslike sertifikaat wat die toekenning bevestig sal met elke medalje oorhandig word.  
 
 
     
 
16.
Intree- en jaargelde ..inhoud
    Alle lede van die Instituut, behalwe Ere-genote, moet intreegelde en jaargelde betaal soos van tyd tot tyd deur die Raad vasgestel.  
   
16.1
Lede moet hiervan kennis kry deur middel van nuusbriewe, vergaderings en/of rekeninge.  
   
16.2
Afgetrede lede betaal 25% van die jaargeld verbonde aan die graad van hul lidmaatskap by aftrede.  
   
16.3
Enige lid wat besig is met voltydse nagraadse studie betaal slegs 25% van jaargelde betaalbaar deur Genote.  
   
16.4
Intree- en jaargelde word van tyd tot tyd deur die Raad vasgestel en dmv Raadsnotules geboekstaaf.  
         
 

 

Wat Is Nuut